ZELENA KAMPANJA

Recikliraj, novu vrijednost kreiraj!

https://humananova.org/
Naziv kampanje
Recikliraj, novu vrijednost kreiraj!
Razdoblje provedbe kampanje je
veljača 2022 – lipanj 2022
| 1 |
Osnovni opis kampanje. Obuhvaća opis komunikacijskih projekata s klijentima (tijelima državne uprave, tvrtkama, NGO-ima), ciljeve kampanje, način provedbe, koji su bili željeni učinci, čime je kampanja bila usmjerena na održivost, način provedbe i sl.
Socijalna zadruga Humana Nova je neprofitno eko društveno poduzeće koje se bavi radnom integracijom osoba s invaliditetom i drugih marginaliziranih skupina kroz model gospodarenja tekstilnim otpadom te proizvodnju i prodaju inovativnih tekstilnih proizvoda od recikliranih, lokalno dobavljenih i novih ekološki prihvatljivih materijala za domaće i inozemno tržište. U 2022. godini, nakon COVID krize Humana Nova provela je kampanju „Recikliraj, novu vrijednost kreiraj!“ na području Međimurske županije u suradnji sa osnovnim i srednjim školama, a uz podršku jedinica lokalne samouprave. Cilj kampanje je bio doprinijeti povećanju ekološke i društvene osviještenosti djece i mladih na području Međimurske županije. Kroz kampanju su se organizirale kreativne radionice o recikliranju tekstila i akcije sakupljanja tekstila, te predstavilo održivo rješenje koje Humana Nova provodi u rješavanju ekoloških i društvenih izazova zajednice.
| 2 |
Opišite kako je kampanja ostvarila cilj promicanja vrijednosti održivog stila življenja/poslovanja *
Jedan od specifičnih ciljeva kampanje je bio ispitati razinu znanja o gospodarenju tekstilnim otpadom i razinu vještina šivanja kroz kratki kviz, a drugi cilj je bio upoznati djecu s negativnim utjecajem tekstilnog otpada na okoliš i rješenjima koja Humana Nova nudi kroz svoje poslovanje, te aktivno uključiti djecu u sakupljanje tekstila, ali i njegovu ponovnu uporabu kroz kreativne radionice o recikliranju tekstila. Svako dijete uključeno u kreativnu radionicu izradilo je vlastiti proizvod od odbačenog tekstila. Na ovaj način djeca su razvijala svoju kreativnost, vještine šivanja te nauči da se odbačenom tekstilu može produžiti vijek trajanja, te njegovom prenamjenom dati nova vrijednost. Sakupljanjem tekstila, djeca su se angažirala u zajednici, a kroz prikaz filma o Humani Novoj educirala o načinu sakupljanja, sortiranja, ponovne uporabe i recikliranja tekstila. Upoznala su se s cjelokupnim poslovanjem Humane Nove i utjecajem koji ima na ekologiju, ali i društvo zapošljavajući osobe s invaliditet i druge društveno isključene skupine. Na ovaj način doprinijelo se smanjenju predrasuda prema osobama s invaliditetom i drugim marginaliziranim skupinama. Kao kruna kampanje snimljen je film o kreativnoj radionici tekstila sa učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec. Kroz kampanju smo zajedno sa školarcima spriječili da preko 4430 kg tekstila završi na odlagalištu. Dijelu sakupljenog tekstila produžio se vijek trajanja u second-hand dućanu, a dio se upotrijebio kao repromaterijal u izradi inovativnih tekstilnih proizvoda (pregače, papuče, kute za odgajateljice, pernice i sl.). Pamučne majice iskoristile su se u proizvodnji industrijskih krpa, a sav preostali tekstil predao se Regeneraciji non-wovens koja ga je upotrijebila u izradi filca. Dakle, sakupljeni tekstil se vratio u Humanu Novu prerađen u filc, kojeg naši zaposlenici režu i pakiraju za Regeneraciju. Cilj promicanja vrijednosti održivog življenja/poslovanja ostvaren je kroz aktivnosti kampanje, predstavljanjem održivog modela poslovanja djeci i mladima, ali i njihovim aktivnim sudjelovanjem u aktivnostima. Djeca su se upoznala sa radom osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih skupina, te uvidjela kako Humana Nova pružajući priliku doprinosi njihovoj kvaliteti života.
Navedite kojem području je vaša kampanja doprinijela
Kampanja je doprinijela ekološkoj i društvenoj osviještenosti djece i mladih, ali i njihovih obitelji koje su djeca angažirala u sakupljanju tekstila. Doprinijela je i povećanju ekološke i društvene svijesti nastavnika i drugih djelatnika škole, općina i gradova koje su dale podršku kampanji kroz sufinancirane projekte. Kampanja je doprinijela i ekološkoj i društvenoj osviještenosti šire javnosti jer se o kampanji i njezinim rezultatima informiralo na društvenim mrežama, Internet stranicama Humane Nove i uključenih škola. Kampanja je doprinijela vidljivosti Zadruge, očuvanju okoliša, održivom zapošljavanju marginaliziranih skupina, stvaranju zdravijih navika prema očuvanju okoliša kod djece, održivom korištenju resursa ali i odnosu prema ljudima i smanjenju predrasuda i stereotipa prema osobama s invaliditetom.
Jeste li mjerili komunikacijski doseg kampanje?
Da ako da, navedite doseg (moguće navesti više oznaka)
| 3 |
Doseg
Doseg – 11 741 pregleda aktivnosti na društvenim mrežama.
| 4 |
Opišite kako ste mjerili ostvarenu vidljivost
Ostvarenu vidljivost mjerili smo kroz preglede na društvenim mrežama i Internet stranicama Humane Nove i suradnika. Facebook page reach: 19 362 u periodu trajanja kampanje. U kampanji je sudjelovalo 29 škola kroz akcije sakupljanja tekstila, a 265 djece osnovnoškolskog uzrasta uključili smo u kreativne radionice o recikliranju tekstila. Kampanju je direktno podržalo 8 jedinica lokalne samouprave koje su prepoznale vrijednost ovih aktivnosti za lokalnu zajednicu. Svojim doprinosom povećale su mogućnosti zapošljavanja marginaliziranih skupina i povećala vidljivost zadruge.
Jeste li kampanju kandidirali za neku drugu nagradu te da li je nagrađivana?
Ne
Navedite nagrade
| 5 |
Na kraju navedite dodatne informacije o kampanji za koje smatrate da su značajne
Provedba prošlogodišnje kampanje postavila je temelje suradnji sa odgojno obrazovnim institucijama i stvaranju podrške jedinica lokalne samouprave za provedbu aktivnosti Humane Nove u zajednici. Otvorila je prostor suradnjama i sa različitim udrugama i tvrtkama koje ulažu u zaposlenike u koje se osim djece i mladih uključuju i odrasli željni inspiracije i opuštanja kroz kreativnost i edukacije. Video kreativne radionice :https://www.youtube.com/watch?v=zl5itUYpXgc
Zelena kampanja - Recikliraj, novu vrijednost kreiraj!

Žao nam je. Glasanje je namjenjeno samo članovima žirija.